Badania socjologiczne i publikacje

Rok 2000

„Rodzina – jej potrzeby, oczekiwania a działania instytucji zajmujących się pomocą społeczną w pomniejszaniu obszarów ubóstwa społecznego” to tytuł przedsięwzięcia badawczego, którego podjęło się Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej, w oparciu o ankietę socjologiczną, której celem była potrzeba przybliżenia kwestii życiowych ludzi, którzy nie zawsze o własnych siłach mogli lub mogą sprostać wymogom życia w zmieniającej się z dnia na dzień rzeczywistości, jak również próba określenia form pomocy społecznej skutecznych w zwalczaniu problemów socjalnych. W badaniach użyto 300 ankiet, które skierowano do respondentów wybranych miast i gmin w województwie warmińsko – mazurskim i pomorskim. Są to: miasto i gmina Braniewo, miasto i gmina Młynary, miasto i gmina Orneta, miasto i gmina Tolkmicko, gmina Elbląg jak również: miasto i gmina Nowy Dwór Gdański, miasto i gmina Kwidzyn, gmina Stare Pole, gmina Ostaszewo, gmina Stegna.
Badania, w okresie od 24 czerwca do 10 lipca 2000 roku, przeprowadzili po uprzednim przeszkoleniu, pracownicy socjalni ośrodków pomocy społecznej.

W dniach 27 – 29 września br. w Bibliotece Elbląskiej odbyło się seminarium pt. „Miejsce i rola instytucji oraz organizacji społecznych w walce z ubóstwem. Rodzina a pomoc społeczna w nowych uwarunkowaniach podziału administracyjnego kraju i jej zadania w realizacji polityki socjalnej państwa”. Podczas seminarium, które zgromadziło ogółem 78 osób, reprezentujących różne środowiska społeczno – zawodowe, wygłoszono 17 referatów i komunikatów, obejmujących różnorodną problematykę pomocy społecznej oraz zaprezentowano film dokumentalny pt. „Pomoc społeczna w województwie elbląskim w latach 1990 – 1998 w kontekście zmian w pomocy społecznej po reformie administracyjnej w 1999 roku”. Oprócz programowych wystąpień, były przedstawione wyniki badań socjologicznych nt. „Rodziny – jej potrzeb, oczekiwań a działań instytucji zajmujących się pomocą społeczną w pomniejszaniu obszarów ubóstwa społecznego”. Badania zostały przygotowane przez socjologa Romualda Daleckiego. Ankieterzy przeprowadzili ogółem 300 wywiadów na terenie losowo wybranych gmin i miast województw: warmińsko – mazurskiego i pomorskiego. Materiały z seminarium wraz z wynikami badań socjologicznych zostały opublikowane i rozesłane do uczestników spotkania. Opracowanie przygotował mgr Romuald Dalecki we współpracy z Gabrielą Laskowską i Katarzyną Bujko.

Rok 2002

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu przeprowadziło badania socjologiczne wśród osób bezdomnych, przebywających na terenie Elbląga, Kwidzyna w domach dla bezdomnych oraz innych środowiskach w otoczeniu wspomnianych miast. Celem badań pn. „Warunki życia osób bezdomnych, przyczyny tego stanu ich potrzeby i oczekiwania”, była chęć bliższego poznania przyczyn wzrastającego zjawiska bezdomności, aby poprzez różne formy podejmowanych działań przez instytucje pomocowe i miejscowe władze samorządowe, można było zapobiegać tym zjawiskom i pomniejszać je w poszczególnych środowiskach i w szerszym zakresie. Badania przeprowadzono w marcu i kwietniu 2002 roku, w miejscach, gdzie przebywają lub przebywały osoby bezdomne. Skierowano do nich 150 indywidualnych anonimowych ankiet, z czego 35% wypełnili sami respondenci, pozostały procent stanowiły rozmowy pracowników socjalnych z respondentami w oparciu o ankietę. Badania przeprowadził mgr Romuald Dalecki we współpracy z Lidią Wiśniewską.

Rok 2003

We wrześniu 2003 roku ESOPS opublikowało wyniki kolejnych badań socjologicznych nt.„Warunków życia osób bezdomnych, przyczyn tego stanu ich potrzeb i oczekiwań”. Badania przeprowadzono w Domu dla Bezdomnych im. Świętego Brata Alberta, przy ul. Nowodworskiej, jak również w Noclegowni przy ul. Królewieckiej, na dworcach PKP i PKS oraz w gminie Elbląg. Niniejsze opracowanie dotyczy Elbląga i jego otoczenia, gdzie podjęto ankietę w ramach której przeprowadzono 258 anonimowych wywiadów wśród osób bezdomnych, pokazującą w pełnym świetle zjawisko bezdomności w naszym mieście. Wyniki tych badań pozwalają przybliżyć przyczyny tego zjawiska i jego skutki społeczne dla rodziny i społeczeństwa. Badania przeprowadził Romuald Dalecki we współpracy z Sylwią Trawczyńską i Agnieszką Mikołajczyk.

Rok 2006

„Moje życie rodzinne, problemy i oczekiwania” to tytuł pod którym zgromadzono wyniki badań socjologicznych, będących źródłem przybliżenia warunków życiowych wielu rodzin borykających się z wielorakimi trudnościami dnia codziennego. Badania przeprowadzono w listopadzie i grudniu 2005 roku na terenie miasta Elbląga, gminy Elbląg, gminy Gronowo, Markus oraz w Jegłowniku. Do wybranych respondentów skierowano 120 anonimowych ankiet. Badania przeprowadził mgr Romuald Dalecki we współpracy z Moniką Kołodziejską. Publikacja zbierająca wyniki badań ukazała się w kwietniu 2006 roku.

Rok 2008

Publikacja pt. „Pomoc Społeczna w wycinkach prasowych w latach 1981 – 1998” – opracowana przez Annę Szyszkę – założycielkę Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej. Prawie 400 – stronicowa książka ta stanowi zbiór wycinków prasowych, fotografii i wspomnień, dotyczących elbląskiej pomocy społecznej w latach 1981-98. W latach 1981-90 dotyczy ona Elbląga i byłego powiatu elbląskiego, natomiast w latach 1990-1998 - funkcjonowania różnych form pomocy środowiskowej oraz instytucjonalnej w województwie elbląskim.
Wybrane wycinki prasowe ułożone są nie tematycznie, lecz w kolejności chronologicznej. Jest to pierwsza próba pokazania istotnych elementów historii pomocy społecznej w województwie elbląskim. Prezentuje zmieniające się podejścia do rozwiązywania problemów społecznych i socjalnych do roku 1990 i po tej dacie, w okresie transformacji ustrojowej.
Publikacja przedstawia również sytuację społeczno-ekonomiczną mieszkańców regionu, ich potrzeby i oczekiwania w okresie, kiedy zreformowana pomoc społeczna stworzyła w Polsce kompleksowy, spójny system wsparcia dla dzieci, osób starszych, niepełnosprawnych oraz osób bezrobotnych. System oparty na szacunku do człowieka, wyzwalający drzemiące w nim możliwości, stawiający na usamodzielnienie i jak najkrótsze przebywanie potrzebujących w systemie pomocy społecznej.