Szkolenia, konferencje, seminaria

Na przestrzeni 19 lat Stowarzyszenie zorganizowało ponad 60 szkoleń.

Rok 1999

 1. Szkolenie pt. „Reforma ubezpieczeń społecznych”. Poruszane zagadnienia:
  -obowiązki zakładu pracy wobec ZUS,
  -aktualny stan prawny po 2 – miesięcznym okresie wdrażania”.
 2. Cykl szkoleń pt. „Szkolenie pielęgniarek pracujących w środowisku – świadczenie usług w domu dla osób zaburzonych psychicznie”.

Rok 2000

 1. „Rola podopiecznego w domu – świadczenie usług w środowisku”.
 2. „Zmiany do systemu ubezpieczenia społecznego”;
 3. „Pracownik pomocy społecznej – osoba aktywna w pomaganiu innym”;
 4. „Pracownik pomocy społecznej – osoba aktywna w pomaganiu innym. Doświadczenia współpracy samorządowej i pozarządowej pomocy społecznej;
 5. Konferencja pt. „Zasady postępowania w sprawowaniu opieki nad osobami obłożnie chorymi, osobami starszymi”;
 6. „Zasady postępowania przy sprawowaniu opieki nad mieszkańcami domów opieki społecznej
  – pielęgnacja i odżywianie”;
 7. Seminarium pt. „Miejsce i rola instytucji oraz organizacji społecznych w walce z ubóstwem. Rodzina a pomoc społeczna w nowych uwarunkowaniach podziału administracyjnego kraju i jej zadania w realizacji polityki socjalnej państwa”, odbyło się w dniach 27 – 29 września br. w Bibliotece Elbląskiej. Goście: Krystyna Wyrwicka, Dyrektor Departamentu Pomocy Społecznej MPiPS, Marek Gliszczyński, Wiceprezydent Elbląga, Arkadiusz Jachimowicz, Wiceprezes Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Jerzy Wilk, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Elbląskiej.

Rok 2001

 1. „Ochrona informacji niejawnych” – prelegent Roman Dzikiewicz – Pracownik Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Delegatury w Elblągu. Szkolenie odbyło się 26. 03. 2001 r. w Elblągu.
 2. „Rewalidacja osób niepełnosprawnych intelektualnie” – prelegentami byli terapeuci. Szkolenie odbyło się 11.05. 2001 r. w Elblągu.
 3. Seminarium pt. „Działania rządowe, samorządowe oraz pozarządowe w realizacji polityki społecznej ze szczególnym uwzględnieniem pomocy społecznej państw skupionych wokół Euroregionu Bałtyk”. Seminarium odbyło się w dniach 20 – 22.06. 2001 r. w Elblągu i Stegnie. Prelegenci: przedstawiciele Rosyjskiego Czerwonego Krzyża i Regionalnej Organizacji Społecznej Dzieci i Młodzieży „Maria” z Kaliningradu.
 4. „Pracownik pierwszego kontaktu i plan opieki indywidualnej. Organizowanie zespołów opiekuńczo – terapeutycznych”. Prelegenci: prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski i mgr Celina Jurkiewicz. Szkolenie odbyło się w dniach 17 – 18.09. 2001 r. w Olsztynie.
 5. „Restrukturyzacja domu pomocy społecznej”. Prelegenci: prof. dr hab. Zbigniew Tarkowski i mgr Celina Jurkiewicz. Szkolenie odbyło się w dniach 05 – 06. 11.2001 r. w Olsztynie.
 6. „Środowiskowe Domy Samopomocy”. Prelegenci: Jerzy Gierladzki – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie, Sędzia Hanna Niewiadomska – Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu Rejonowego w Olsztynie, Krystyna Grzybicka – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy „Hostel” w Olsztynie. Szkolenie odbyło się 26. 11. 2001 r. w Olsztynie.
 7. „Menedżerstwo w pomocy społecznej”. Prelegenci – dr Mieczysław Warczak – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryjewie. Ze względu na zbyt słabą frekwencję, szkolenie nie odbyło się.

Rok 2002

 1. Konferencja rosyjsko – polska w Świetłogorsku pt. „Priorytetowe kierunki pracy w zakresie pomocy społecznej dla ludności Obwodu Kaliningradzkiego – wyniki roku 2001 i zadania na rok 2002”. Nasi przedstawiciele: Zbigniew Pawłowski, Jarosław Keller i Elżbieta Marszałkowska. Konferencja odbyła się w dniach 14 -15.02. 2002 r. Organizatorem konferencji był Urząd Pracy i Rozwoju Socjalnego, Administracji Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej.
 2. „Zmiany od 1 stycznia 2002 roku w sprawie zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa”. Prelegenci: Elżbieta Pataj z Państwowego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu. Szkolenie odbyło się 30 stycznia 2002 roku w siedzibie Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej.
 3. „Zmiany w Ustawie o Pomocy Społecznej”. Prelegenci: Urszula Maciarz z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu, Zbigniew Pawłowski z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, Mirosława Grochalska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Elblągu, Jadwiga Czerwińska z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pasłęku. Szkolenie odbyło się w dniach 7-8 luty 2002 roku w Domu Wycieczkowym PTTK we Fromborku.
 4. „Przepisy Kodeksu Postępowania Administracyjnego w kontekście Ustawy o Pomocy Społecznej”. Prelegent: Urszula Maciarz z Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu. Szkolenie odbyło się 7 maja 2002 roku w siedzibie ESOPS w Elblągu.
 5. Zasady i tryby ubiegania się o środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na zadania inwestycyjne i zadania realizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie”.
 6. „Kierunki zmian w systemie polityki społecznej w Polsce”. Prelegent: Krystyna Wyrwicka Dyrektor Departamentu Pomocy Społecznej w Warszawie. Szkolenie odbyło się 29 listopada w Bibliotece Elbląskiej im. Cypriana Norwida w Elblągu.
   

Rok 2003

 1. „Aktualne zmiany w przepisach prawnych dotyczących zabezpieczenia społecznego”. Szkolenie odbyło się 4 kwietnia w Elblągu.
 2. Szkolenie z zakresu tendencji we wprowadzaniu nowych rozwiązań socjalnych w ustawodawstwie. Poruszane zagadnienia:
  - „Założenia zmian do ustawy o pomocy społecznej, w tym zmian dotyczących finansowania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej”,
  - „Ustawa o świadczeniach na rzecz rodziny”,
  - „Ustawa o pożytku publicznym i wolontariacie”,
  - „Ustawa o zatrudnieniu socjalnym”.
  Zaproszeni goście: Hanna Mikulska – Bojarska, Wicewojewoda Warmińsko – Mazurski, Marek Zaczek, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, Wiesława Przybysz, Dyrektor Departamentu Polityki Społecznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Szkolenie odbyło się w dniach 4 – 6 czerwca w Ośrodku Wypoczynkowym „Bursztyn” w Krynicy Morskiej i uczestniczyło w nim 126 osób.
 3. Szkolenie specjalistyczne dla pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz dla pracowników socjalnych. Podjęte zagadnienia:
  - „Praca z trudnym klientem”,
  - „Etyka zawodowa pracownika socjalnego”,
  „Omówienie projektu ustawy o zawodzie pracownika socjalnego”,
  - „Zmiany w przepisach prawnych dotyczących pomocy społecznej”,
  - „Zasady postępowania przy wydawaniu decyzji w pomocy społecznej”,
  - „Zmiany do ustawy o pomocy społecznej oraz omówienie projektu świadczeń na rzecz rodziny”.
  Szkolenie odbyło się w dniach 13 – 14 listopada 2003 roku w Lidzbarku Warmińskim, w którym uczestniczyło 40 osób.

Rok 2004

W 2004 roku Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej zorganizowało 5 szkoleń dla kadry pomocy społecznej z województwa warmińsko – mazurskiego i pomorskiego.

 1. Szkolenie w zakresie wdrażanego z dniem 1 maja 2004 r. nowego systemu świadczeń rodzinnych. Podczas szkolenia szczegółowo zaprezentowano nowe rozwiązania w systemie świadczeń rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem aktów wykonawczych. Szkolenie poprowadziła Joanna Kuleszyńska, główny specjalista ds. legislacji w Departamencie Świadczeń Rodzinnych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, współautor ustawy o świadczeniach rodzinnych i aktów wykonawczych. W szkoleniu, które odbyło się w dniach 23 – 24 kwietnia 2004 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyk” w Stegnie, wzięły udział 64 osoby.
 2. Szkolenie nt. nowej Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, odbyło się w dniach 2-3 czerwca 2004 roku w Sarnówku k. Iławy. Uczestniczyły w nim 53 osoby. Wykład poprowadziła Zuzanna Grubasińska, specjalista w Departamencie Pomocy Społecznej Ministerstwa Polityki Społecznej. W toku szkolenia omówiono następujące zagadnienia:
  - stosowanie kontraktu socjalnego jako podstawowego narzędzia w sprawie przyznawania świadczeń pomocy społecznej i prowadzenia pracy socjalnej;
  - procedury współpracy powiatowych centrów pomocy rodzinie, ośrodków pomocy społecznej i domów pomocy społecznej w zakresie umieszczania osób w domach pomocy społecznej;
  - zasady współpracy różnych instytucji działających na rzecz dzieci pozbawionych opieki rodziców;
  - rozwijania środowiskowych form wsparcia na bazie placówek instytucjonalnych.
 3. Szkolenie w zakresie wdrażania systemu świadczeń rodzinnych z uwzględnieniem nowelizacji Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych i projektów rozporządzeń odbyło się w dniach 16 – 17 września 2004 roku w Jantarze. Uczestniczyły w nim 63 osoby.
 4. Szkolenie pt. „Postępowanie w sprawach z zakresu pomocy społecznej oraz dotyczącej praktyki orzeczniczej i nowych jej aspektów po wejściu w życie Ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o Pomocy Społecznej, odbyło się w dniach 14 – 15 października 2004 roku w Jantarze. W szkoleniu uczestniczyło 36 osób.
 5. Szkolenie w zakresie stosowania kontraktu socjalnego jako podstawowego narzędzia w sprawie przyznawania świadczeń pomocy społecznej i prowadzenia pracy socjalnej odbyło się w Lidzbarku Warmińskim w dniach 15 -16 listopada 2004 roku. Wzięło w nim udział 80 osób.
   

Rok 2005

 ESOPS zorganizował 13 szkoleń dla kadry pomocy społecznej województwa warmińsko – mazurskiego i pomorskiego.

 1. Szkolenie w zakresie systemu świadczeń rodzinnych z uwzględnieniem projektu Ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zmianie niektórych ustaw, odbyło się 4 lutego 2005 roku w Olsztynie. Uczestniczyły w nim 74 osoby. Podczas szkolenia zaprezentowano nowe rozwiązania w systemie świadczeń rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktów wykonawczych.
 2. Szkolenie nt. „Postępowania w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych oraz w sprawie zmiany decyzji o przyznawaniu zasiłku rodzinnego a także w sprawie orzekania o świadczeniach nienależnie pobranych oraz ich umorzeniu i rozkładaniu na raty”, odbyło się z kolei 17 marca 2005 roku, również w Olsztynie. Udział w nim wzięły 99 osoby.
 3. Szkolenie nt. „Postępowania w sprawach z zakresu pomocy społecznej w oparciu o orzecznictwo Sądów Administracyjnych i Samorządowych Kolegiów Odwoławczych”, odbyło się 31 marca br. w Olsztynie. Uczestniczyły w nim 32 osoby.
 4. Szkolenie dla kadry i pracowników pomocy społecznej przeprowadzono w dniach 14 – 15 kwietnia 2005 roku w Olsztynie. Podczas szkolenia omówiono następujące zagadnienia:
  - Kierunki zmian w polityce socjalnej Państwa (NPR);
  - Zmiany w prowadzeniu Domów Pomocy Społecznej w świetle ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia i nowelizacje;
  - Dochodzenie do standardów. Perspektywy funkcjonowania Domów Pomocy Społecznej po 2006 roku;
  - Zadania PCPR w świetle nowych uregulowań prawnych;
  - Omówienie zmian do ustawy o pomocy społecznej oraz innych aktów prawnych;
  - Rola pracownika socjalnego w rozwiązywaniu najistotniejszych problemów społecznych za pomocą kontraktu socjalnego;
  - Współpraca pracownika socjalnego z różnymi podmiotami społecznymi (ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie);
  - Etyka pracownika socjalnego w kontekście projektu Ustawy o zawodzie pracownika socjalnego.
  W szkoleniu uczestniczyło 95 osób.
 5. Szkolenie w zakresie stosowania kontraktu socjalnego jako podstawowego narzędzia w sprawie przyznawania świadczeń pomocy społecznej i prowadzenia pracy socjalnej odbyło się 12 maja 2005 roku w Olsztynie. Uczestniczyło w nim 16 osób.
 6. Szkolenie w zakresie stosowania kontraktu socjalnego jako podstawowego narzędzia w sprawie przyznawania świadczeń pomocy społecznej i prowadzenia pracy socjalnej odbyło się 16 maja 2005 roku w Elblągu. Uczestniczyło w nim 16 osób.
 7. Szkolenie dla kadry kierowniczej oraz merytorycznej Środowiskowych Domów Samopomocy miało miejsce w Olsztynie i odbyło się 24 maja 2005 roku. Udział w nim wzięły 34 osoby. W toku szkolenia omówiono następujące zagadnienia:
  - Filozofia funkcjonowania środowiskowych domów samopomocy;
  - Różnice pomiędzy warsztatami terapii zajęciowej a środowiskowymi domami samopomocy;
  - Projekt rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy;
  - Praktyczne aspekty funkcjonowania ŚDS – odpłatność, zatrudnienie;
  - Tworzenie indywidualnych planów wsparcia uczestników domów oraz oceny skuteczności ich realizacji;
  - Praca z osobą upośledzoną umysłowo i chorą psychicznie.
 8. Szkolenie w zakresie systemu świadczeń rodzinnych z uwzględnieniem zmian wynikających z Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych odbyło się 2 czerwca 2005 roku w Olsztynie. Uczestniczyło w nim 51 osób.
 9. Szkolenie dla wychowawców, pedagogów – osób bezpośrednio pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, pt. „Dziecko odrębny człowiek – doskonalenie umiejętności wychowawczych” odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2005 roku w Stegnie. Uczestniczyło w nim 50 osób. Szkolenie przeprowadzono w formie warsztatów, obejmujących następujące zagadnienia:
  - Diagnozę dziecka i rodziny jako podstawowy element indywidualnej pracy z dzieckiem;
  - Pracę z dzieckiem trudnym;
  - Prawne aspekty umieszczenia dziecka pozbawionego opieki rodziców w placówce opiekuńczo – wychowawczej, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z sądem i kuratorami rodzinnymi.
 10. Szkolenie w zakresie systemu świadczeń rodzinnych z uwzględnieniem zmian wynikających z Ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 roku o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, odbyło się 30 czerwca br. w Olsztynie. Uczestniczyły w nim 54 osoby. Podczas szkolenia przedstawiono poniższe tematy:
  - Ustawa o dłużnikach alimentacyjnych;
  - Świadczenia rodzinne.
 11. Szkolenie w zakresie postępowania w sprawie przyznawania świadczeń rodzinnych oraz zaliczki alimentacyjnej, a także w sprawie orzekania o świadczeniach nienależnie pobranych oraz ich umarzaniu i rozkładaniu na raty, odbyło się 13 października 2005 roku w Olsztynie. Uczestniczyły w nim 53 osoby.
 12. Szkolenie dla kierowników ośrodków pomocy społecznej oraz kierowników powiatowych centrów pomocy rodzinie, odbyło się w dniach 17 – 18 października 2005 roku. Uczestniczyły w nim 24 osoby. W toku szkolenia omówiono następujące zagadnienia:
  - Aktualna sytuacja Pomocy Społecznej;
  - Zmiany do Ustawy o Pomocy Społecznej oraz aktów wykonawczych.
 13. Szkolenie kierowników i pracowników środowiskowych domów samopomocy, przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego i Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie, zorganizowano w dniach 24 – 25 października 2005 roku w Olsztynie. Uczestniczyło w nim 29 osób. Podczas szkolenia poruszono takie zagadnienia jak:
  - Konstruowanie indywidualnych planów wspierająco – rehabilitacyjnych;
  - Współpraca z rodziną uczestników ŚDS;
  - Praca z trudnym klientem;
  - Problemy seksualne osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzonych umysłowo.

Rok 2006

 1. Szkolenie w zakresie Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych po zmianach i rozporządzenia w sprawie świadczeń rodzinnych (pytania i dyskusja), oraz Ustawy o Zaliczce Alimentacyjnej i postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych, odbyło się 9 marca 2006 roku w Olsztynie. Podczas szkolenia, w którym uczestniczyły 52 osoby, zaprezentowano zastosowanie nowych rozwiązań w systemie świadczeń rodzinnych, ze szczególnym uwzględnieniem aktów wykonawczych.
 2. Szkolenie pt. „Tryb postępowania w sprawie wydawania i zmiany decyzji o świadczeniach rodzinnych, przeliczenie zaliczki alimentacyjnej po upływie kwartału, orzekanie o nienależnie pobranych świadczeniach i odsetkach oraz o ich umarzaniu i rozkładaniu na raty, odbyło się 18 maja 2006 roku w Olsztynie. Uczestniczyły w nim 33 osoby.
 3. Szkolenie pt. „Aktualna sytuacja pomocy społecznej – kierunki zmian, Nowelizacja Ustawy o Pomocy Społecznej i projekty rozporządzeń”, odbyło się 22 maja w Olsztynie. Wzięło w nim udział 31 osób.
 4. Szkolenie w zakresie „Możliwości pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej oraz z zakresu problematyki pomocy rodzinie”, odbyło się w dniach 22 – 23 czerwca 2006 roku w Stegnie. W szkoleniu uczestniczyło 38 osób.
 5. Szkolenie z zakresu wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej oraz postępowania z dłużnikami alimentacyjnymi, odbyło się 21 września 2006 roku w Olsztynie. Wzięło w nim udział 37 osób. Podczas szkolenia omówiono zagadnienia z orzecznictwa sądowego w sprawie świadczeń rodzinnych, konsultacje w indywidualnych sprawach z uwzględnieniem podstawowych zasad postępowania administracyjnego.

Rok 2007

 1. Szkolenie dotyczące Nowelizacji Ustawy o Pomocy Społecznej i projektów rozporządzeń i rozporządzenia w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy, odbyło się 19 stycznia 2007 roku w Olsztynie. Uczestniczyło w nim 60 osób.
 2. Konferencja dla jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, zorganizowana w dniach 31 stycznia – 1 lutego 2007 roku w Olsztynie, dotyczyła:
  - Programu Operacyjnego – zasad wdrażania oraz komponentów regionalnych Kapitału Ludzkiego;
  - Przemocy w rodzinie w świetle nowych uregulowań prawnych;
  - Aktualnego programu realizacji przez PFRON w roku 2007;
  - Organizacji nadzoru i kontroli w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w roku 2007.
  W konferencji wzięły udział 62 osoby.
 3. Szkolenie nt. „Omówienia zmian w Ustawie o Świadczeniach Rodzinnych oraz postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych”, odbyło się 22 czerwca 2007 roku w Olsztynie. Uczestniczyło w nim 59 osób.
 4. Szkolenie w zakresie „Wydawania decyzji w sprawie świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej na okres 2007/2008 z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji ustawy z dnia 24 maja 2007 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o podatku rodzinnym (Dz. U Nr 109 poz. 747) oraz postępowania w sprawie zmiany decyzji o świadczeniach rodzinnych oraz w sprawie świadczeń nienależnie pobranych, odbyło się 27 września 2007 roku w Olsztynie. W szkoleniu wzięło udział 21 osób.
 5. Szkolenie w zakresie „Postępowania w sprawie z zakresu pomocy społecznej – wydawanie decyzji przyznających świadczenia, decyzji o kierowaniu do DPS-ów, o odpłatności, decyzji zmieniających i uchylających wcześniej wydane decyzje, decyzji o obowiązku zwrotu świadczeń nienależnie pobranych o odstąpieniu od żądania zwrotu świadczeń i wydatków na pomoc społeczną”, odbyło się 28 września 2007 roku w Olsztynie. Uczestniczyło w nim 59 osób.


Rok 2008

 1. Szkolenie nt. „Stosowania Kodeksu Postępowania Administracyjnego w sprawach wydawania decyzji o zaliczce alimentacyjnej – na przykładzie orzeczenia sądowego”, zorganizowano 7 lipca 2008 roku w Olsztynie. Udział w nim wzięły 23 osoby.
 2. Szkolenie dotyczące „Postępowania w sprawach wydawania decyzji o świadczeniach rodzinnych w orzecznictwie sądowym i administracyjnym. Zakresie Nowelizacji Ustawy o Świadczeniach Rodzinnych”, odbyło się 8 lipca 2008 roku w Olsztynie. Udział w nim wzięło 16 osób.
 3. Konferencja poświęcona aktualnej problematyce Pomocy Społecznej ze szczególnym uwzględnieniem problemów występujących w Domach Pomocy Społecznej, Środowiskowych Domach Samopomocy i Ośrodkach Pomocy Społecznej, odbyła się 29 października w Elblągu. Podczas konferencji zaprezentowano również publikację pt. „Pomoc Społeczna w wycinkach prasowych w latach 1981 – 1998” – opracowaną przez Annę Szyszkę – założycielkę Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej. Konferencja zgromadziła ponad 100 uczestników.

Rok 2009

 1. Szkolenie dotyczące „Wydawania decyzji administracyjnych z pomocy społecznej – zmiany i uchylenia decyzji ostatecznych na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej oraz Kodeksu Postępowania Administracyjnego”, odbyło się 1 lipca 2009 roku w Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym w Olsztynie. Szkolenie, w którym uczestniczyło 35 osób poprowadziła Urszula Maziarz.
 2.  Dwudniowe szkolenie dotyczące „Postępowania administracyjnego w pomocy społecznej – kierowanie podopiecznych do DPS”, odbyło się 15 października 2009 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyk” w Stegnie. Spotkanie poprowadziła Urszula Maziarz.
 3. Szkolenie nt. „Nowych wyzwań pomocy społecznej w świetle zachodzących zmian społecznych i regulacji ustawowych”, odbyło się 16 października 2009 roku, również w Ośrodku Wypoczynkowym „Bałtyk” w Stegnie. Wykład przeprowadziła Zuzanna Grubasińska. Łącznie w dwudniowym szkoleniu uczestniczyło 49 osób.

 

Rok 2011

Szkolenie dla kadry Środowiskowych Domów Samopomocy odbyło się 20 stycznia 2011 roku w Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym przy ul. Paukszty 57 w Olsztynie. Podczas szkolenia poruszono zagadnienia:

 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 09. 12.2010 r. w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy. Temat przedstawiła Jolanta Łukasik – Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 • Psychologiczne i społeczne aspekty pracy z uczestnikami Środowiskowych Domów Samopomocy. Zagadnienie to przedstawili: psycholog, terapeuta zajęciowy, kierownik ŚDS.

 Rok 2012

 • 30 marca na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku odbyły się warsztaty dla pracowników ŚDS. Szkolenie składało się z części teoretycznej oraz z praktycznej. Poruszono wiele istotnych kwestii dotyczących wybranych zagadnień z zakresu prawa pracy ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy. W toku szkolenia zaprezentowano następujące zagadnienia:
1) postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń,
            a) demonstracja różnych typów gaśnic,
            b) demonstracja użycia gaśnicy,  
            c) zasady ewakuacji ludzi niepełnosprawnych z zagrożonego terenu, obiektu,
2) zasady udzielania I pomocy przedmedycznej,
3) ćwiczenia z zakresu udzielania I pomocy przedmedycznej,
            a) rozpoznawanie stanów zagrożenia życia i zdrowia,
            b) ABC resuscytacji,
c) rozpoznawanie i pomoc doraźna u osób z krwotokiem, urazem głowy, klatki piersiowej, brzucha, złamania oparzenia i innymi ranami,
d) I pomoc przedmedyczna w przypadku: zakrztuszenia, zadławienia, poparzenia, omdlenia itp.,
            e) opatrunki,
            f) pozycja bezpieczna.
Szkolenie przeprowadził Pan Tadeusz Erdon z Biura Kompleksowej Obsługi Firm J&J z Malborka. W zajęciach udział wzięło
24 uczestników.
 
 • Szkolenie dotyczące: ,,Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmiany w ustawie o pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych  w ustawie z dnia 27.04.2012 roku o zmianie wyżej wymienionej ustawy” , odbyło się 11 czerwca br. w Ośrodku Mieszkalno – Rehabilitacyjnym przy ul. Paukszty 57 w Olsztynie. Instruktaż przeprowadził współtwórca zmian systemowych – przedstawiciel Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. W szkoleniu uczestniczyły 32 osoby. Wykład cieszył się ogromnym zainteresowaniem uczestników, dlatego też Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej zorganizowało kolejny kurs, który miał poszerzyć wiedzę na ten temat.
 
 • 26 października w tym samym Ośrodku w Olsztynie odbyło się w szkolenie pogłębiające wiedzę dotyczące: ,,Ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zmiany w ustawie o pomocy społecznej z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ustawie z dnia 27.04.2012 roku o zmianie wyżej wymienionej ustawy ze szczególnym uwzględnieniem tematu: weryfikacja rodzin zastępczych  i problemów koordynatorów”. Zagadnienie zaprezentował przedstawiciel Departamentu Polityki Rodzinnej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej – Pani Katarzyna Napiórkowska. Szkolenie głównie skierowane było do kadry kierowniczej w Powiatowych Centrach Pomocy Rodzinie oraz asystentów rodziny  w gminach. Udział w spotkaniu wzięło 27 uczestników.
 
 • W listopadzie odbyło się dwudniowe szkolenie w Ośrodku Wczasowym ,,Bałtyk” w Stegnie, w którym łącznie wzięło udział 47 uczestników.
Pani Anna Szyszka – Prezes Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej powitała i podziękowała wszystkim uczestnikom za przybycie na spotkanie. Następnie wygłosiła obszerne wprowadzenie na temat szkolenia: ,,Środowiskowe Domy Samopomocy efektywną formą wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo” oraz zaprezentowała następujący program szkoleniowy:
8 listopada:
1) Oblicza seksualności osób niepełnosprawnych, (wykład, warsztaty) psycholog – seksuolog Kamila Tońska,
2) Jak dotrzeć do zaburzonej osobowości? Skuteczna praca z klientem trudnym, (wykład, warsztaty) psycholog – seksuolog Kamila Tońska,
3) Uroczysta kolacja z okazji Dnia Pracownika Socjalnego.
9 listopada:
1) Indywidualne Plany Postępowania Wspierająco Aktywizującego – pedagog Katarzyna Wiśniewska,
2) Problemy występujące we współpracy ŚDS z Ośrodkami Pomocy Społecznej – kierownik ŚDS w Suszu Zenon Kastrau,
3) Zagadnienia finansowe dotyczące działalności ŚDS – główna księgowa Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej – mgr Halina Sałata.