Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie

dodano: 27.09.2011 r.

Dnia 23 września 2011 roku odbyło się uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie. Placówka pierwszych uczestników przyjęła już w kwietniu bieżącego roku. W uroczystości udział wzięli mieszkańcy Kwietniewa i Gminy Rychliki. W otwarciu uczestniczyli posłowie na Sejm RP: Pan Tadeusz Naguszewski, Pan Leonard Krasulski, Pan Witold Gintowt-Dziewałtowski oraz Senator RP Pan Sławomir Sadowski. Obecni byli również przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, samorządów lokalnych, służb i inspekcji, straży pożarnej, policji  oraz dyrektorzy placówek służby zdrowia i sanepidu. Zaproszeni zostali również przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz kierownicy i dyrektorzy Środowiskowych Domów Samopomocy. Wśród zaproszonych gości znalazło się liczne grono sponsorów oraz wolontariuszy, ludzi wielkiego serca. Obecnie w Domu przebywa 30 uczestników, a docelowo placówka obejmie opieką 60 niepełnosprawnych osób na pobyt dzienny. Planowany jest również pobyt całodobowy w przypadku wystąpienia potrzeby spowodowanej sytuacją życiową lub rodzinną osoby albo w przypadku realizacji całodobowego treningu samoobsługi i umiejętności społecznych w ramach indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego.

Trochę Historii Domu

     
16 grudnia 2009 roku  Zarząd wystosował pierwsze pisma do Wójta Gminy Rychliki o utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Gminie. 10 sierpnia 2010 roku Wójt Gminy Rychliki ogłosił konkurs na utworzenie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie. 6 września 2010 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia Pani Anna Szyszka podpisała umowę na utworzenie i prowadzenie przez Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie. Przystąpiono do opracowywania dokumentacji technicznej, ogłoszenia przetargu i rozpoczęcie pac remontowych budynku po byłej szkole podstawowej w Kwietniewie. Do chwili obecnej koszt prac remontowych wyniósł 790.000 zł.
W 2012 roku planowane są dalsze prace modernizacyjne obiektu przeprowadzenie izolacji pionowej i poziomej, docieplenie budynku i elewacje oraz całkowite zagospodarowanie terenu. Ponadto planowana  jest dobudowa szybu i winda dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

 

       W trakcie  wystąpienia Pani Prezes – Anna Szyszka zaznaczyła, że ma jeszcze wiele planów związanych z działalnością społeczną, które  dzięki dobrej woli ludzi życzliwych będzie mogła zrealizować. Pani Prezes na koniec przemówienia podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tej placówki, Panu Henrykowi Kiejdo Wójtowi Gminy Rychliki i Radzie Gminy, posłom Panu Tadeuszowi Naguszewskiemu i Panu Leonardowi Krasulskiemu, senatorowi Panu Sławomirowi Sadowskiemu, Panu Sławomirowi Jezierskiemu Staroście Powiatu Elbląskiego i Panu Maciejowi Romanowskiemu V-ce Staroście. Podziękowała również Pani Jolancie Łukasik Naczelnik Wydziału Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Pani Krystynie Wyrwickiej Dyrektorowi Departamentu, za przychylność i wsparcie oraz Panu Marianowi Podziewskiemu Wojewodzie Warmińsko-Mazurskiemu, Pani Edycie Jędrzejewskiej Dyrektorowi Wydziału Polityki Społecznej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i Panu Markowi Jaroszowi Dyrektorowi Sanepidu w Elblągu. Podziękowania złożyła także przedstawicielom straży pożarnej i policji, mieszkańcom Kwietniewa, Gminy Rychliki oraz Radzie Sołeckiej i Sołtysowi Panu Leszkowi Dąbrowskiemu. Ponadto podziękowała Pani Marzenie Lipińskiej i Pani Halinie Sałata pełniących obowiązki kierownika placówki, pracownikom, którzy nieszczędną sił i zaangażowania w pracę oraz osobom wspierających tą działalność sponsorom i wolontariuszom, ludziom dobrej woli i wielkich serc. Na zakończenie bardzo serdecznie podziękowała Uczestnikom Środowiskowego Domu Samopomocy za ogromny wkład w zagospodarowanie terenu wokół budynku oraz prace remontowe i porządkowe w obiekcie.

Materiał TVP Olsztyn z otwarcia Domu tutaj (czas emisji 2:20 - 4:00)