Świetlice Środowiskowe

W przeszłości działały cztery świetlice środowiskowe: w Lipowinie w gminie Braniewo, w Chruścielu, Pierzchałach w gminie Płoskinia oraz w Elblągu przy ul. Gwiezdnej.
 

Świetlica Środowiskowa w Jegłowniku k/ Elbląga

W 2009 roku Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w ramach dotacji otrzymanej od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego w wysokości 19.500 zł, realizowało program „Świetlica moje miejsce”
- utworzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci ze wsi Jegłownik.

Świetlica środowiskowa została utworzona w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku przy ulicy Gronowskiej 4. Przebywało w niej 20 dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Świetlica działała od miesiąca maja do grudnia 2009 roku, codziennie w godzinach od 15.30 do 19.30.

Celem działalności świetlicy było wspieranie rodziny w procesie przygotowywania dzieci do samodzielnego życia
i stworzenia warunków do:

 •  zaspakajania podstawowych potrzeb socjalnych dzieci znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej,
 •  psychicznego, fizycznego i poznawczego rozwoju dzieci,
 •  wyrównywania deficytów u dzieci,
 •  uczenia, planowania i organizowania codziennych zajęć stosownie do wieku,
 •  uczenia, organizowania i spędzania czasu wolnego.

Przy realizacji zadania podejmowane były następujące działania:

a) edukacyjne:

 • odrabianie lekcji,
 • uzupełnianie zaległości w nauce,
 • zajęcia informatyczne,
 • zajęcia z kultury osobistej (higieny, zasad dobrego wychowania).

b) wspierające rozwój zainteresowań i zdolności:

 • plastycznych,
 • muzyczno-tanecznych,
 • technicznych.

c) organizowanie czasu wolnego:

 • gry i zabawy,
 • udział w seansach filmowych, przedstawieniach teatralnych, koncertach, wystawach.

d) rozwijanie sprawności fizycznej:

 • gry zespołowe,
 • zabawy zręcznościowe,
 • tenis stołowy.

e) praca na rzecz placówki:

 • sprzątanie,
 • dbanie o estetykę i o wystrój placówki.

f) działanie na rzecz środowiska lokalnego:

 • akcje “sprzątanie świata”,
 • działania na rzecz osób starych, niepełnosprawnych,
 • współpraca z rodzicami, szkołą, pracownikami socjalnymi.

g) zajęcia turystyczne i rekreacyjne:

 • wycieczki, biwaki,
 • półkolonie.

h) organizowanie imprez okolicznościowych dla wychowanków, rodzin, przyjaciół,
i) dożywianie.

W lipcu 2009 roku dzieci ze Świetlicy Środowiskowej uczestniczyły w półkoloniach pod hasłem: „ Żeglarski Świat
– wypoczynek letni dla dzieci ze świetlicy środowiskowej w Jegłowniku w oparciu o program socjoterapeutyczny”.
Na to zadanie pozyskano środki w wysokości 8.000 zł., od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
Program realizowany był poprzez aktywne spędzanie czasu wolnego na zajęciach z żeglarstwa, a także gry
i zabawy realizowane na zajęciach socjoterapeutycznych.
W 2010 roku, od lipca do grudnia, Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej kontynuowało realizację programu „Świetlica moje miejsce”. Na kontynuację tego zadania otrzymano w roku 2010 środki finansowe w wysokości 21.000zł. w ramach dotacji Wojewody Warmińsko – Mazurskiego.
W zajęciach świetlicowych uczestniczyło również 20 dzieci w wieku od 6 do 12 lat.
W roku 2011 Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej dołoży starań aby reaktywować świetlicę środowiskową.

Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Gwiezdnej 21 w Elblągu

Świetlica Socjoterapeutyczna przy ul. Gwiezdnej może pochwalić się bogatą historią. Zaś niewątpliwie ważną datą w kalendarzu Świetlicy jest dzień 1 stycznia 2009 roku, kiedy to Stowarzyszenie przejęło Świetlicę Socjoterapeutyczną. W tym roku placówka będzie obchodziła szósty rok istnienia. Jeśli jednak doliczymy lata działalności przed powstaniem świetlicy socjoterapeutycznej, możemy pochwalić się jedenastoletnią pracą na rzecz dzieci i środowiska w obrębie ulic: Gwiezdnej, Robotniczej , Jaśminowej, Browarnej, Różanej, Teatralnej, Płk Dąbka.


Celem Świetlicy Socjoterapeutycznej jest udzielenie wsparcia dzieciom oraz młodzieży z rodzin patologicznych, zagrożonych problemem alkoholowym, w takim stopniu, aby nie zostały wykluczone ze społeczeństwa. Ponadto placówka stara się kształcić kulturę estetyczną wychowanków, ich wyobraźnię i postawę twórczą. Poprzez zajęcia plastyczne i muzyczne zachęca je do poznawania i rozwijania wrodzonych zdolności artystycznych. Dzięki podejmowanym działaniom integracyjnym ( Mikołajki, Wigilia, Dzień Matki, Dzień Rodziny, Dzień Babci), dzieci
i młodzież przygotowuje się do życia w społeczeństwie, poznaje wartości, tradycje i zwyczaje. Świetlica prowadzi również zajęcia dla dzieci i ich rodziców w taki sposób, aby umożliwić im nawiązanie wspólnej więzi, pomóc
w zrozumieniu siebie nawzajem oraz otaczających ich problemów.

Siedziba świetlicy to przede wszystkim miejsce, gdzie na podopiecznych czeka fachowa pomoc dydaktyczna: dzieci pod okiem pedagogów odrabiają lekcje, uczą się, pracują przy komputerze, a także mogą otrzymać wsparcie od socjoterapeutów, wychowawców, jak również specjalisty logopedy. Kilka razy w roku Świetlica organizuje dla podopiecznych różnego rodzaju wyjazdy oraz wyjścia do kina i teatru. W jej siedzibie zaś organizowane są konkursy z nagrodami, pozwalające dzieciom wykazać się pomysłowością i kreatywnością.

Jak wyglądały początki świetlicy – wspomina Maria Gallera

Rok 2000 Z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii Matki Bożej Królowej Polski przy ul. Robotniczej o. Sławomira Pawłowicza powstała świetlica środowiskowa, która mieściła się w sali w podziemiach kościoła, a prowadzeniem jej zajmowali się wolontariusze. Najbardziej aktywnymi i oddanymi wolontariuszami byli: Ida Ocieka, Wiotella Walendykiewicz, Dorota Kobryń, Ś.p. Marcin Kroplewski, Ania i Krzysztof Szulc, Stanisława Kuczmarska, Maria Gallera, Maria Piłat.

Rok 2005 Z inicjatywy wolontariuszek Marii Kuczmarskiej i Marii Gallery, za zgodą i aprobatą o. proboszcza Sławomira Pawłowicza opiekę nad świetlicą przejęło Stowarzyszenie Rodzin Katolickich z siedzibą w Kwidzynie. Przy parafii Matki Bożej Królowej Polski powstało Koło tego stowarzyszenia, które umożliwiło pod szyldem stowarzyszenia jako organizacji pozarządowej – staranie się o środki finansowe z Urzędu Miasta na założenie świetlicy socjoterapeutycznej. Potrzeba przekształcenia dotychczasowej świetlicy środowiskowej w świetlicę socjoterapeutyczną wynikała z dotychczasowych doświadczeń z pracy, z dziećmi przychodzącymi do świetlicy oraz zdiagnozowania środowisk, z których wywodzili się nasi podopieczni. Pierwszymi wychowawcami w nowo powstałej świetlicy socjoterapeutycznej zostały pani Katarzyna Pudłowska i Dorota Kobryń, którą po pewnych czasie zastąpiła pani Anna Abramowicz. Pierwszą socjoterapeutką została pani Lidia Kacała , która kierowała pracą wychowawczą świetlicy, kierownikiem świetlicy została Maria Gallera, która kieruje świetlicą do dnia dzisiejszego.

Rok 2007 W kwietniu 2007 roku musieliśmy opuścić podziemia kościoła Matki Bożej Królowej Polski, gdzie przepracowaliśmy siedem lat z dziećmi i ich rodzicami: pięć lat jako świetlica środowiskowa i następne dwa lata jako świetlica socjoterapeutyczna. W działalności świetlicy był to moment krytyczny. Pozbawieni lokalu, Stowarzyszenie nie mogło ubiegać się o środki finansowe na dalszą działalność. Jednak włożony trud i determinacja zaowocowała. Swoją dotychczasową pracą, Świetlica zdobyła zaufanie nie tylko środowiska, w którym działała od wielu lat, ale – co najważniejsze - władz Miasta Elbląga. Kolejna dotacja pozwoliła wynająć lokal w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej ”Sielanka” przy ul. Gwiezdnej 21. A dzięki życzliwości i sympatii wielu osób, chociażby Posła Ziemi Elbląskiej do Sejmu Rzeczypospolitej pana Witolda Gintowta – Dziewałtowskiego, udało się pozyskać grono sponsorów, dzięki którym wyremontowano i urządzono pomieszczenie nowej świetlicy. 16 kwietnia 2007 r. nastąpiło uroczyste otwarcie nowej siedziby.

Rok 2009 31.12.2008r. Świetlica zakończyła współpracę ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich ze względu na dużą odległość siedziby stowarzyszenia ( Kwidzyn ), co utrudniało kontakty obu stronom.

Od 01.01.2009r. placówka nawiązała współpracę z Elbląskim Stowarzyszeniem Organizatorów Pomocy Społecznej, co pozwoliło ostatecznie ustabilizować pozycję świetlicy w Elblągu. Dzięki tej współpracy Świetlica mogła spokojnie skupić się na realizowanych celach.

Rok 2011 Mając własną siedzibę, oddaną kadrę pedagogiczną, wielu przyjaciół i sympatyków oraz wsparcie ze strony Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej i Prezesa Stowarzyszenia, kierownictwo Świetlicy może skupić się na doskonaleniu form pracy z dziećmi oraz poszerzać swoją ofertę wychowawczą. Środki finansowe zdobywane na drodze konkursów dla organizacji pozarządowych pozwoliły zgromadzić placówce bogaty sprzęt i pomoce dydaktyczne pomagające w codziennej pracy wychowawczej i terapeutycznej.

 Świetlica współpracowała z instytucjami współuczestniczącymi w procesach wychowawczo – edukacyjnych dzieci: pedagogami szkół i wychowawcami klas, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, kuratorami, Sądem dla Nieletnich, Centrum Wolontariatu.
 

Świetlica Ebląg
Świetlica Ebląg
Świetlica Ebląg
Świetlica Ebląg
Świetlica Ebląg
Świetlica Ebląg
Świetlica Ebląg
Świetlica Ebląg
Świetlica Ebląg
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik
Świetlica Jegłownik