Środowiskowe Domy Samopomocy

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku k/ Elbląga

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku prowadzony jest przez Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w ramach umowy zawartej w dniu 16.12.2003 roku pomiędzy Gminą Gronowo Elbląskie a Elbląskim Stowarzyszeniem Organizatorów Pomocy Społecznej na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej mających na celu organizowanie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy, który powstał w konsekwencji realizowanego wcześniej programu „Od izolacji do integracji.

Jest to placówka dziennego pobytu, działająca od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 do 15 30 przeznaczona dla:

 • Osób przewlekle psychicznie chorych,
 • Osób upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim, znacznym i umiarkowanym, a także z lekkim upośledzeniem umysłowym, gdy jednocześnie występują inne zaburzenia zwłaszcza neurologiczne.


Dom świadczy usługi, które obejmują:

 1. trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. trening umiejętności interpersonalnych I rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 3. trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, internetem, udział w spotkaniach towarzyskich I kulturalnych;
 4. poradnictwo psychologiczne;
 5. pomoc w załatwianiu prac urzędowych;
 6. pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie I pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. niezbędną opiekę;
 8. terapię ruchową, w tym zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 9. terapię zajęciową w oparciu o niżej wymienione pracownie:
  - pracownię życia codziennego
  - pracownię techniczną
  - pracownię artystyczną
  - pracownie ogrodniczo-zielarską
 10. inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

Ponadto dom zapewnia uczestnikom spożywanie gorącego posiłku w ramach treningu kwalifikowanego, a także usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie gmina Rychliki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie przeznaczony jest dla 50 osób przewlekle psychicznie chorych i upośledzonych umysłowo. Do tej pory na terenie gminy Rychliki nie było dziennych form wsparcia dla tych osób, których rozwój psychofizyczny hamuje wiele czynników, a przyczyną są m.in.:
– bardzo trudne warunki mieszkaniowe,
– utrudnione lub całkowicie niemożliwe uczestniczenie w życiu społecznym,
– brak możliwości sensownego spędzania czasu wolnego,
– brak systematycznych, kompleksowych zajęć wspomagających proces usamodzielniania.
Utworzona placówka stanie się więc istotnym elementem sieci wsparcia społecznego umożliwiającym uczestnikom zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych, a działania podejmowane w placówce będą miały na celu podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.
Prace remontowe budynku, na które złożyły się:
– wymiana instalacji centralnego ogrzewania i wodno – kanalizacyjnej,
– wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
– roboty budowlane ( malowanie, cekolowanie, wymiana podłóg),
trwały do końca grudnia 2010 roku.
Otwarcie Domu miało miejsce 1 kwietnia 2011 r.
 

Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie
Środowiskowy Dom Samopomocy w Kwietniewie