RODO

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg, tel: 55 236 25 54.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p.Paulinę Więckiel , z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres email:paulina.wieckiel@gptogatus.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia.

 

1.      Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zorganizowanie zajęć czy pobytu dla Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

-        Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych przypadkach jest obowiązkowe, a niepodanie tych danych uniemożliwi korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy.

-        Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas pobytu w ŚDS, z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji

2.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku publikacji danych osobowych np. imienia, nazwiska lub wizerunku w przestrzeni publicznej, (w tym na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych) w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz kontaktu z nami za pomocą adresu e-mail w celu realizacji wniosku/żądania/pytania.

-        Podanie danych jest dobrowolne, a dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub realizacji kontaktu.

-        Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.      W przypadku zawierania umowy z Administratorem, dane osobowe  przetwarzane są w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

-        Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.

-        Dane będą przetwarzane do czasu wykonania umowy z zachowaniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

4.      Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych osobowych, takim jak:

-        dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,

-        podmiotom publicznym w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

6.      Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

7.      W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda mają Państwo prawo do żądania usunięcia danych.

8.      Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy.

9.      Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
DOTYCZĄCA SPOSOBU PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
ZA POMOCĄ SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W KWIETNIEWIE

 

Szanowni Państwo, 

realizując obowiązek informacyjny zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, zwane dalej „RODO” ) informujemy, iż: 

Administrator Danych Osobowych:

Administratorem urządzeń monitoringu wizyjnego na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy
w Kwietniewie, Kwietniewo 48 14- 411 Rychliki jest Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Elblągu z siedzibą przy ul. Czerwonego Krzyża 2, 82- 300 Elbląg, Z Administratorem Danych Osobowych (ADO) można skontaktować się telefonując pod numer: (55) 236 25 54 lub pisząc pod wskazany adres e- mail: esops@interia.pl

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

W trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym możecie Państwo skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych i realizacji praw z tym związanych, pisząc na adres e- mail:

hanna.draczkowska@gptogatus.pl

 

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Administrator danych będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia oraz zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i f) RODO tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz prawny interes administratora
w zw. z art. 22² Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z 2021 r. poz. 1162).

Obszar objęty monitoringiem wizyjnym:

Poprzez obszar objęty monitoringiem wizyjnym w Środowiskowym Domu Samopomocy w Kwietniewie rozumie się 3 kamery zewnętrzne skierowane na:

- wejście główne do budynku (1 kamera)

- boisko (1 kamera)

- wyjście ewakuacyjne z budynku z zasięgiem do wejścia do piwnicy budynku (1 kamera). 

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku rejestrowane przez system monitoringu wizyjnego zapisywane
i dostępne są maksymalnie przez okres 30 dni. Po upływie tego okresu dane będą automatycznie nadpisywane. Rejestracji i zapisowi danych podlega tylko obraz bez dźwięku. W uzasadnionych przypadkach,
w szczególności gdy urządzenia monitoringu zarejestrują zdarzenie związane z naruszeniem bezpieczeństwa osób i mienia, okres przechowywania danych może ulec wydłużeniu o czas niezbędny do zakończenia postępowania, którego przedmiotem jest zdarzenie zarejestrowane przez monitoring wizyjny.

Odbiorcy danych osobowych:

Bez Państwa wiedzy i zgody Administrator nie będzie udostępniał danych osobowych innym podmiotom. Jednak w niezbędnym zakresie i w trosce o najwyższą jakość świadczonych przez Administratora danych usług, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa (np. organom ścigania).

Państwa dane osobowe mogą być również przekazywane podmiotom wspierającym Administratora danych w wypełnianiu uprawnień i obowiązków oraz w świadczeniu usług, w tym zapewniających obsługę informatyczną, prawną, księgową, ochronę osób i mienia lub ochronę danych osobowych.

Przekazywanie danych osobowych/ profilowanie:

Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych osobowych poza teren Polski, Unii Europejskiej oraz poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą również wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO. 

Przysługujące prawa związane z ochroną danych osobowych:

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, każdej z osób przysługą następujące prawa:
- prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania,
o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych,
- prawo dostępu do danych osobowych (nagrań) – w uzasadnionych przypadkach,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w uzasadnionych przypadkach,
- prawo do usunięcia danych osobowych – w uzasadnionych przypadkach,
- prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

W przypadku stwierdzenia, iż Państwa dane osobowe są przetwarzane z pominięciem przepisów
o ochronie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, kancelaria@uodo.gov.pl