RODO

 Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej, ul. Czerwonego Krzyża 2, 82-300 Elbląg, tel: 55 236 25 54.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych - p. Hannę Drączkowską , z którym można się kontaktować w sprawie przetwarzania Państwa danych na adres email: hanna.draczkowska@gptogatus.pl  lub pocztą tradycyjną na adres Stowarzyszenia.

 

1.      Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu spełnienia obowiązku prawnego, jakim jest zorganizowanie zajęć czy pobytu dla Uczestników Środowiskowych Domów Samopomocy prowadzonych przez Stowarzyszenie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

-        Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych przypadkach jest obowiązkowe, a niepodanie tych danych uniemożliwi korzystanie z usług Środowiskowego Domu Samopomocy.

-        Państwa dane osobowe będą przechowywane przez czas pobytu w ŚDS, z zachowaniem zasad archiwizacji dokumentacji

2.      Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej przez Państwa zgody, na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w przypadku publikacji danych osobowych np. imienia, nazwiska lub wizerunku w przestrzeni publicznej, (w tym na stronach internetowych oraz portalach społecznościowych) w celu informowania o działaniach podejmowanych przez Stowarzyszenie oraz kontaktu z nami za pomocą adresu e-mail w celu realizacji wniosku/żądania/pytania.

-        Podanie danych jest dobrowolne, a dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody lub realizacji kontaktu.

-        Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3.      W przypadku zawierania umowy z Administratorem, dane osobowe  przetwarzane są w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust.1 lit. b RODO.

-        Podanie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem zawarcia umowy.

-        Dane będą przetwarzane do czasu wykonania umowy z zachowaniem okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.

4.      Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom realizującym zadania na rzecz i w imieniu administratora danych osobowych, takim jak:

-        dostawcy oprogramowania wyłącznie w celu zapewnienia ich sprawnego działania z zachowaniem zasad ochrony danych osobowych i poufności przetwarzania,

-        podmiotom publicznym w ramach zwartych porozumień i umów oraz w zakresie obowiązujących przepisów prawa.

6.      Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora danych osobowych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania.

7.      W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest Państwa zgoda mają Państwo prawo do żądania usunięcia danych.

8.      Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych w zakresie w jakim są one przetwarzane w systemach informatycznych na podstawie udzielonej zgody lub na podstawie umowy.

9.      Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych , ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.