Co, gdzie, kiedy, czyli trochę historii

Z chwilą rozpoczęcia swojej działalności, Stowarzyszenie konsekwentnie realizuje cele statutowe, oferując potrzebującym konkretne usługi jak i wyspecjalizowane formy pomocy. Jedną z pierwszych form pomocy było bezpłatne poradnictwo specjalistyczne dla osób i rodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i finansowej. Porad prawnych, psychologicznych oraz innych udzielali wolontariusze - specjaliści z zakresu prawa, pedagogiki, psychologii oraz doradztwa rodzinnego, którzy pełnili dyżury zarówno w siedzibie Stowarzyszenia
przy ul. Św. Ducha 19, jak i w punktach wyjazdowych, m.in. w Braniewie i Ornecie. Porady prawne obejmowały zagadnienia z zakresu prawa karnego, cywilnego i rodzinnego. Zaś zakres porad psychologicznych dotyczył: pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w szkole i w rodzinie, pomocy dzieciom i młodzieży mającej trudności z nauką i akceptacją środowiska, porad indywidualnych, a także wspierania w trudnych sytuacjach życiowych i innych.

Punkt poradnictwa specjalistycznego przy ESOPS działa nieprzerwanie od 24 maja 1999 roku. Na dzień dzisiejszy świadczone są porady prawne, a od kwietnia br. będzie można również skorzystać z porad psychologa.

Również w ramach Stowarzyszenia, 1 lipca 1999 roku zostało uruchomione Centrum Usług Środowiskowych, które poszerzyło już istniejącą miejską ofertę usług pielęgniarskich i opiekuńczych. Powołując Centrum Usług Środowiskowych, ESOPS chciało wyjść naprzeciw potrzebom rodzin opiekujących się na co dzień bliskimi
z zaburzeniami otępiennymi, chorobą Alzheimera czy chorobą Parkinsona. Pomoc jaką oferowało Centrum to usługi pomocnicze typu: sprzątanie, robienie zakupów, towarzyszenie osobom starszym podczas spacerów oraz pomoc
w załatwianiu spraw urzędowych, a także usługi specjalistyczne, do których należała głównie rehabilitacja lecznicza.

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej nie zapomina o najmłodszych i ich potrzebach.
6 września 1999 roku ESOPS otworzyło świetlicę środowiskową w Lipowinie w gminie Braniewo
. Miejsce to zostało stworzone z myślą o dzieciach pochodzących z rodzin wielodzietnych (4-10 dzieci w rodzinie) a także tych,
w których istnieje problem alkoholowy. Praca świetlicy ukierunkowana była na pomoc w nauce, ale i nie tylko. Dzięki otrzymywanym dotacjom, uczestnicy zajęć mogli liczyć również na podwieczorek i ciepłą herbatę, mleko i kakao. Codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach popołudniowych, dzieci w wieku 7 – 15 lat, pod okiem wolontariuszy, uczyły się, przygotowywały do zajęć szkolnych, a także zawierały nowe przyjaźnie przy wspólnych zabawach.

Drugą wspomaganą świetlicą przez ESOPS była Świetlica środowiskowa w Chruścielu, której to głównym zadaniem była praca nad młodzieżą zagrożoną oddziaływaniem negatywnych czynników środowiskowych.
Cele realizowane były poprzez prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych przez pedagoga, artystę plastyka
i muzyka. Partnerami w realizacji działań byli: Urząd Gminy
w Płoskini, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płoskini, Szkoła Podstawowa w Chruścielu i wolontariusze – logopeda i nie pijący alkoholik.

W ramach świadczonych usług, w ESOPS od 3 września 2002 roku działał Telefon Zaufania „Linia Serca”, który powstał po to, by pomóc osobom znajdujących w trudnej sytuacji życiowej, chcących otrzymać poradę telefoniczną, zachowując przy tym pełną anonimowość. Przy telefonie dyżurowali: psycholodzy (Katarzyna Gawlicka, Barbara Babrowska), pedagog Katarzyna Cieśla, pracownik socjalny – Halina Polak oraz pielęgniarka neuropsychiatryczna
– Wioletta Łuciszyńska oraz inne osoby dyżurujące w ramach potrzeb.„ Linia Serca” pod nr 648 65 65 działała
w każdy wtorek w godzinach 7.30 – 15.30.

Kolejny rok jest dla Stowarzyszenia bardzo obfity w różnego rodzaju inicjatywy i działania. 1 września 2003 roku, w ramach realizacji Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z inicjatywy Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej, został utworzony Punkt Konsultacyjny Poradnictwa Specjalistycznego w Braniewie przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Kościuszki 82. Była to swoista odpowiedź na rosnące potrzeby poradnictwa w powiecie z zakresu uzależnień, współuzależnień, wszelkiego rodzaju patologii i przemocy w rodzinie. W punkcie tym prowadzona była również terapia rodzin i sztuka mediacji.

W tym samym roku, na zasadzie podpisania porozumienia (5 maja 2003 r.), z Burmistrzem Lidzbarka Warmińskiego, ESOPS powołało filię Elbląskiego Stowarzyszenia w tym urokliwym zakątku naszego województwa. Koordynatorem Filii, która mieściła się w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, zostaje Grażyna Uscka oraz Barbara Krasowska kierownik Ośrodka – członkinie Stowarzyszenia.

Z kolei 16 grudnia 2003 roku rozpoczął działalność Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku. Placówka jest przystosowana dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z zaburzeniami psychicznymi.

Także w tym roku, w ramach współpracy z samorządem lokalnym, powstała Świetlica w Pierzchałach w gminie Płoskinia. Program dotyczący utworzenia świetlicy został zaakceptowany przez Ministra Gospodarki i Polityki Społecznej i otrzymał dotację w wysokości 15 tys. zł. Zarówno Wójt jak i rada gminy wykazywali duże zaangażowanie w rozwiązywaniu problemów społecznych

Niewątpliwie ważną datą w kalendarzu Stowarzyszenia jest dzień 14 marca 2005 roku, w którym to Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej uzyskuje status Organizacji Pożytku Publicznego.

1 grudnia 2006 roku Elbląskie Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej przejęło od Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie Ośrodek Wypoczynkowy w Stegnie przy ul. Spacerowej 2 z głównym przeznaczeniem dla osób starszych, dzieci i młodzieży, będących w zasięgu „szeroko rozumianej” pomocy społecznej.

W 2008 roku ESOPS poszerzyło swoją ofertę o usługi specjalistyczne i konsultacje medyczne dla osób i rodzin dotkniętych chorobą Alzheimera, w ramach rządowego programu specjalnego „Nie jesteś sam”. Konsultacji i porad udzielali lekarze psychiatrzy i psycholog kliniczny.

1 września 2009 roku Stowarzyszenie przejęło Świetlicę Socjoterapeutyczną przy ul. Gwiezdnej 21 w Elblągu. W placówce tej pod kierownictwem Pani Marii Gallera, pomocą i edukacją objęte były dzieci z ubogich rodzin zagrożonych problemem alkoholowym i społecznym z terenu miasta Elbląg.

 ESOPS doprowadziło do uruchomienia w dniu 1 kwietnia 2011 r. Środowiskowego Domu Samopomocy, tym razem w Kwietniewie, w gminie Rychliki. Placówka powstała w ścisłej współpracy z samorządem lokalnym.

Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej pozyskuje środki finansowe na swoją działalność, dzięki pisanym projektom i programom, z różnych źródeł, przede wszystkim z: Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu Miejskiego w Elblągu, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie, Unii Europejskiej, Fundacji Batorego, Fundacji Wspomagania Wsi, czy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie. Na przykład, w ramach kontynuowanego Poradnictwa Specjalistycznego, w 2006 roku zrodził się projekt programu Bezradność w rodzinie – Poradnictwo Specjalistyczne dla osób w trudnej sytuacji materialnej i niewydolnych wychowawczo – „Koniec bezradności” na terenie powiatu elbląskiego. W roku kolejnym, Stowarzyszenie zainicjowało akcję mającą na celu pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, w efekcie czego, w ramach Poradnictwa, powstał program „Koniec bezradności – sięgnij po pomoc”. Wcześniej, bo w 2003 roku ESOPS opracowało program pt.”Od izolacji do integracji”, mający na celu aktywizację i usamodzielnianie osób z zaburzeniami psychicznymi i upośledzeniem umysłowym. Program ten był realizowany w okresie od 1. 09. – 15. 12. 2003 r. Zaś od 16 grudnia 2003 r., na bazie tego programu, powstał Środowiskowy Dom Samopomocy w Jegłowniku dla 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie i osób z zaburzeniami psychicznymi. Stał się więc zalążkiem tworzącym nowe formy wsparcia dla podopiecznych i ich rodzin. Warto przypomnieć również realizowany projekt pt. „Warsztaty domowe” w ramach programu wychodzenia z bezdomności na bazie noclegowni w Lidzbarku Warmińskim.

Dzięki zdobywanym funduszom, również dzieci i młodzież może uczestniczyć w zajęciach świetlicowych, ale i spędzić miło czas podczas kolonii letnich, lub brać udział w wyjazdowych turnusach rehabilitacyjnych np. w Rabce Zdroju, bądź uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych w chociażby terapii z koniem w Fundacji Końskie Zdrowie lub turnusach edukacyjnych w ramach projektu „Drugi Dom wyobraźnią dziecka malowany”.

Istotnym aspektem działalności Stowarzyszenia jest udzielanie pomocy, nie tylko w sposób bezpośredni – poprzez osobisty kontakt z daną osobą, bądź z całą rodziną znajdującą się w trudnej sytuacji życiowej, lecz również poprzez podwyższanie kwalifikacji osób zajmujących się problematyką społeczną, a także zwiększanie efektywności udzielanej pomocy. Realizacja tego celu odbywa się podczas organizowanych licznych szkoleń, konferencji, sympozjów i seminariów mających charakter edukacyjny. Na przestrzeni 19 lat ESOPS było organizatorem ponad 60 szkoleń i seminariów dla kadry instytucji zajmujących się opieką społeczną, jak również, włącza się w akcję szkolenia młodych osób, przygotowując je tym samym do pracy w placówkach pomocy społecznej.

Od początku istnienia, Stowarzyszenie współpracuje z wieloma podmiotami zajmującymi się pomocą społeczną, przede wszystkim z Ośrodkami Pomocy Społecznej, Powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie, Domami Pomocy Społecznej, Środowiskowymi Domami Samopomocy oraz z organizacjami pozarządowymi z województwa warmińsko – mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego (wcześniej białostockiego).

Patrz więcej Kronika