Główne cele i zadania

Cele i zadania Stowarzyszenia określa STATUT.

Głównym naszym zadaniem jest:

 • Zrzeszanie osób – organizatorów pomocy społecznej, działających na rzecz ochrony praw osób starszych
  i niepełnosprawnych,
 • Prowadzenie doradztwa dla osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu pomocy społecznej,
 • Prowadzenie działalności wydawniczej propagującej zagadnienia pomocowe,
 • Promowanie nowych metod i technik działania w zakresie polityki społecznej,
 • Podnoszenie umiejętności, szczególnie zawodowej kadry pomocy społecznej poprzez działalność
  edukacyjno – szkoleniową,
 • Współuczestniczenie w tworzeniu różnych form pomocy drugiemu człowiekowi,
 • Propagowanie idei wolontariatu poprzez praktyczne angażowanie wolontariuszy w działania statutowe,
 • Opracowywanie i opiniowanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych,
 • Prowadzenie domów pomocy społecznej, dziennych domów pobytu, środowiskowych domów samopomocy, ośrodków interwencji kryzysowej, ośrodków wsparcia, punktów poradnictwa specjalistycznego,
  świetlic i klubów środowiskowych, w tym: dworcowych, profilaktyczno – wychowawczych, ośrodków adopcyjno – opiekuńczych oraz innych stacjonarnych i półstacjonarnych placówek pomocowych,
 • Monitorowanie sytuacji i działalności struktur instytucji pomocy społecznej oraz warunków życia mieszkańców regionu – opracowywanie raportów z tym związanych,
 • Organizowanie sympozjów i konferencji naukowych,
 • Opiniowanie aktów prawnych związanych z zabezpieczeniem społecznym oraz inicjowanie nowych rozwiązań w tym zakresie,
 • Utworzenie i prowadzenie Centrum Usług Środowiskowych,
 • Prowadzenie systemu stypendialnego wspierającego dzieci i młodzież, w tym: niepełnosprawną, z terenów wiejskich, z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych,
 • Prowadzenie działalności z zakresu pośrednictwa pracy na rzecz osób bezrobotnych,
 • Prowadzenie form działalności na rzecz osób niepełnosprawnych z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej,
 • Udzielanie pomocy ofiarom przestępstw drogowych.

Aktualna działalność Stowarzyszenia to m.in.:

 1. Prowadzenie szeroko rozumianej działalności szkoleniowo – edukacyjnej, konsultingowej poprzez:
  - organizowanie szkoleń, seminariów, sympozjów krajowych, międzynarodowych,
  - przeprowadzanie badań socjologicznych,
  - wydawanie publikacji.
 2. Opracowywanie programów w zakresie rozwiązywania problemów społecznych, opracowywanie programów dotyczących utworzenia domów pomocy społecznej i innych form pomocy instytucjonalnej.
 3. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kwietniewie, gmina Rychliki. Dom uruchomiono z dniem 1 kwietnia 2011 r.
 4. Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Jegłowniku. Dom ten powstał 15 grudnia 2003 roku
  i jest prowadzony przez Elbląskie Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej jako kontynuacja rządowego programu pt. „Od izolacji do integracji”. Program był realizowany przez ESOPS od 1 września do 15 grudnia 2003 roku.
 5. Organizowanie wypoczynku letniego ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży. Z dniem 1 grudnia 2006 roku Zakład Obsługi Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, na pisemny wniosek Elbląskiego Stowarzyszenia Organizatorów Pomocy Społecznej przekazał nieodpłatnie Ośrodek Wypoczynkowy w Stegnie przy ul. Spacerowej 2. Obecnie trwa przygotowanie środków finansowych na modernizację obiektu.
 6. Podejmowane są liczne inicjatywy współpracy z samorządami, w wyniku których tworzy się sieć wsparcia dla osób potrzebujących różnych form pomocy.